جهت دریافت مجوز دائمی سایت ادرس پایگاه خبری خور از com. به ir. تغییر پیدا کرد|بدین ترتیب ادرس اصلی سایت به صورت زیر است و تا چند ثانیه دیگر خود به خود وارد صفحه اصلی میشوید


http://www.khoor2news.ir

پایگاه خبری خور | خور نیوز